TwistedBrush Pro Studio 23.00 [Full Keygen] โปรแกรมวาดรูปและตกแต่งภาพลูกเล่นเทพๆ
TwistedBrush Pro Studio เป็นโปรแกรมสำหรับวาดรูปและแก้ไขรูปภาพซึ่งมีเครื่องมือให้ใช้มาก
มายหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะมีการรวมขนาดรูปแบบของแปรงไว้มากกว่า 5000 ชนิดเลยทีเดียว
เชียว นอกจากนั้นยังมีการทำงานในแบบเลเยอร์คล้ายๆ ใน photoshop , สามารถทำการโคลนนิ่งรูป
ภาพได้ มีฟิลเตอร์สำหรับตกแต่งรูปให้ใช้งาน นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกสคริปการกทำงานบางอย่าง
เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ด้วยคุณสามารถจำลองพื้นหลังได้หลากหลายรูปแบบจากที่มีมาให้แล้วในโปรแกรม
เช่น ลายไม้ คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมนี้ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูป
ภาพให้กลายเป็นภาพเขียนได้ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสนับสนุนการทำงานร่วมกับการใช้งานสแกนเนอร์ด้วย

Pixarra TwistedBrush Pro Studio – digital paint software with complete natural art tools – oils, acrylics, pastel, charcoal etc. Software for artists without the complexity of other art programs. TwistedBrush Pro Studio – creating art the way it should be, simple and fun! Simplicity without sacrifice, powerful enough for the professional artist yet simple enough for the novice. TwistedBrush Pro Studio has one of the most versatile and powerful brush engines in existence, yet it was designed from day one to be easy to use.

TwistedBrush Pro Studio has more than 3,000 brushes, along with all the features that artists love to use: layers, realistic media, photo cloning, tracing, masks, particles, filters, script recording, scripts to AVI, drawing tablet support, brush shapes, patterns, textures, integrated scanner support, image brushes, drawing guides, reference image views, dirty brushes, scratch layer, dynamic palettes and a whole lot more.
TwistedBrush Pro Studio runs on all versions of the Windows operating system and is designed for all realms of digital art including natural media fine art, photo retouching, photo composition, photo cloning to turn your photos into the look of hand painted artwork, mandala art, patterns, manga, even 3D like painting with the incredible blob modeling tools.

Feature Highlights
• Workspace. The workspace in TwistedBrush Pro Studio is designed to reduce the number of floating windows that overlay your painting surface freeing you from the chore of constantly shuffling windows around. Over 50 brushes are right at your fingertips, along with numerous color palette options and tools that get assigned to your right button click to further streamline your artist workflow.
• Sketckbook. TwistedBrush Pro Studio works much like a real sketchbook. When you start TwistedBrush Pro Studio it is like opening your sketchbook, it is immediately ready to draw or paint on your page. When you’re done with a page you turn to the the next page. You never need to manually save your work. But of course you can export your pictures to any number of the standard image formats such as JPEG, PNG, BMP, TGA, TIFF, GIF, etc.
• Page Explorer. Like a unlimited supply of sketchbooks, TwistedBrush Pro Studio keeps your pages stored in books. Up to 500 pages per book and an unlimited number of books means you’ll never run out of paper! The Page Explorer makes it easy to view and reorganize your pages in your sketchbooks. Even assign a name to your sketch book if you like.
• Select Brushes. In any digital painting program the core of the system is in the brushes. Therefore easy access to the brushes is key. In TwistedBrush Pro Studio there are over 2000 brushes included with more added all the time. With the brush shortcut system your favorite brushes are always ready for you.
• ArtSets. ArtSets organize the brushes in TwistedBrush into groups of 60 brushes. There are a variety of types of ArtSets, from standard art tools, specialize collections, patterns brushes, cloners, photo retouching brushes, image brushes, etc.
• Editing ArtSets. It is easy to create your own brushes and then store them into your own ArtSets. All the tools used by the creators of TwistedBrush to create brushes and ArtSets are included. You can even create your own collections of brushes easily by entering the ArtSet build mode and selecting brushes from other ArtSets. Then if you like, make these your shortcuts with a press of a button.
• Select Colors. Color selections are plentitful with the included color palettes. Additionally you can tweak selected colors, create your own palettes, select colors from your picture, from a reference image, the scratch layer or even the trace source image. Dynamic palettes also aid in color selections, allowing you to pick from the history of colors used or hue ranges from your currently selected color.
• Tools. All the tools you expect are available from the tool bar. When you have a tool selected it is activated with the right mouse (stylus) click. This means your drawing brush is always available and you never need to reselect your brush to start painting again. The tools you expect are here, eye dropper, cropping, moving, line, box, ellipse, flood fill, gradiant, masking tools, text, drawing guides, brush rotate, brush cleaner etc.
• Layers. TwistedBrush includes an advanced system called Layers. With layers you can split your work into transparent layers that sit on top on each others and allow for incredible editing and adjustment options even at the end stages of your painting. A wide range of layer blending modes exist including many not available in any other painting program.
• Paper Textures. Use paper textures while you draw to give the feel and look of textured paper and canvas. Over 70 different surface textures are included.
• Masks. Masks are the artists masks you may be familiar with if you’ve done traditional artwork. TwistedBrush has an extensive set of masking capabilities that you’ll use to protect and manipulate areas of your work. Included is a magic wand with a number of different modes for creating your masks. Or use a common shape or one of the many masking brushes to create exactly the mask you need.
• Filters. A filter allows for processing the image all at once. TwistedBrush includes the full range of image processing filters ready to use.
• Scripts. With scripts you can record your painting actions and play them back, recreating your painting from scratch. This has value for trying out different “what-if” scenarios, for teaching pusposes, for animation production when used with the AVI saving option or just for entertainment.
• Pattern Brushes. There are a number of ArtSets that contain Pattern brushes. These brushes paint a pattern on your canvas as you paint. Adjust the size the pattern with the density slider. Categories of patterns include, surface, materials, nature and others.
• Brush Shapes. Most any brush in TwistedBrush can be further enhanced with a shape.
• Image Brushes. Image brushes are powerful tools for both recreating the flow and feel of working with natural media but also for allowing for extraordinary painting effects. The Image Brushes : Basic ArtSet includes the brushes you need that when used in combination of captured images give you an unlimited supply of brushes.
• Image Warp. When using the Image Warp tool you will be pulling, pushing, pinching, and stretching your image as if it was make of rubber or putty. These tools at the extreme case can be fun for wildly adjusting a photo as shown here. But used with more finese they are invaluble for making minor adjustments to your photos or artwork saving you countless hours or re-working in more labor intensive ways.
Changes in TwistedBrush Pro Studio 21.00:
Added – Option to set the draw area border color. Found in the Preferences dialog!
Added – Add Brush Control button added to Brush Control dialog!
Added – Brush Control – General ArtSet. Large select of brush enhancements.
Added – Brush Control – Special Effects.
Added – F9 is now the hot key for displaying the Edit ArtSet dialog.
Added – Option “Set layer below as Clone/Trace source” has been added to the Page menu.
Added – Toggle Layer panel option to the View menu.
Added – Toggle All Panels option to the View menu.
Added – Toggle All Panels option to the pop up panel menu.
Added – Pro Nu Creeper brush to the Art Pro Nu Media ArtSet
Added – Pro Nu Neuron brush to the Art Pro Nu Media ArtSet
Added – Pro Nu Curly brush to the Art Pro Nu Media ArtSet
Added – Pro Creepy Blend brush o the Art Pro Effects ArtSet.
Added – Pro Flamer brush to the Ar Pro Smoke and Gases ArtSet
Added – Pro Lightening brush to the Art Pro Smoke and Gases ArtSet
Added – Pro Infinity Design Paint 2 brush to the Art Pro Design ArtSet
Added – Pro Nu Seed Thing brush added to the Art Pro – Nu Media ArtSet
Added – Pro Soft Pastel 3 brush added to the Art Pro – Natural Media ArtSet
Added – Pro Nu Wild Weaver brush added to the Art Pro – Nu Media ArtSet
Added – Pro Nu Busy brush added to the Art Pro – Nu Media ArtSet.
Added – Tone Mapping filter added to the Brightness and Contrast category of filters.
Added – Enhanced Detail filter added to the Sharpen category of filters.
Added – Vibrance Filter added to the Color category of filters.
Added – Hot key “*” on numpad or above 8 now performs the Zoom Fit functionality.
Added – Quick Command buttons added for Tool Selection.
Added – Brush effect pRot to Ang. Similar to the combination Smooth Stroke and Rotate with bAng SmoohtStk.
Improved – Selecting a Color brush modifier will now only update the current color rather than all four color slots!
Improved – No longer attempt to detect if a screen resolution is too low for TwistedBrush.
Improved – Don’t automatically hide the color palette based on attempts to detect screen resolution.
Improved – Allow Modifier brushes to be visible in the normal Brush Select dialog.
Improved – Updated imagemagick library. PSD support and range of file image formats supported.
Improved – Re-organized the View menu to make more consistent across entire program.
Improved – Full Screen mode can be temporarily disabled while the , (comma) key is hold down.
Improved – When using the M hot key to briefly show panels closing or opening new panels is remembered.
Improved – On the Brush Control panel don’t show a control parameter scroll bar if it can’t be used.
Improved – The default values for the Contrast Overload filter have been improved.
Improved – The pRegress brush effect has been improve to make it more compatible with other brush effects.
Improved – Brush effects that fade the brush size to 0 (zero) will now not draw when the size of 0 is reached.
Improved – Holding the Alt key when clicking a Brush Modifier button will add all of the modifier brush effects rather than replacing effects of the same name.
Changed – Turn off the default of writing to log.txt on start up.
Changed – The hot key for Brush Cleaning is now . (period) instead of , (comma)
Changed – The Brush Cleaning tool no longer has a hot key to switch to the tool.
Changed – Selecting a brush from the ArtSet dialog will place it in the shortcut panel such that it’s size, density and opacity changes are remembered.
Changed – Selecting Save to Shortcuts from the Edit ArtSet dialog will place brushes in the shortcut panel such that it’s size, density and opacity changes are remembered.
Changed – The option Load Shortcuts from Artset will place brushes in the shortcut panel such that it’s size, density and opacity changes are remembered.
Changed – The default shortcuts ArtSet now have brush setting such that the brush sizes is remember for each brush.
Changed – Brush effect envelopes now default to “combo” instead of “flat”
Fixed – Lay Multiply brush effect was not working.
Fixed – Blend Mix Capture 1 and 2 brush effects were not working in combination with Lay brush effects.
Fixed – Layer thumbnails were not drawing properly when the canvas was partly off screen.
Fixed – Pop up menus sometimes would remain shown even when other Windows gained focus.
Fixed – Rare case of TwistedBrush starting where the main application window could not be seen.
Fixed – Mixing color palettes was not working with the right mouse button.
Fixed – Brushes with filter effects were not redrawing the screen on a single dab stroke until the mouse was moved.
Fixed – Selecting a brush without a min density or max density effect from a brush that has one of these effects resulted in changing the brush density when if should not have.
Fixed – Brushes with a bld_* effect could paint incorrectly after the first stroke. For example the Pro Oil Paint 1 brush.
Fixed – The Brush Control panel was not presenting the correct widgets for text brushes.
Fixed – The Brush Control panel was not placing the checkbox widgets correctly when the Brush Control panel was resized due to brush effects being enabled or disabled.
Homepage – http://www.pixarra.comอัพโหลดโดย : easyall-download
การทดสอบ : ยังไม่ได้ทดสอบ
ยาแก้ไอ : Keygen
วิธีติดตั้ง : ไม่มี
Download:| One2up | Userscloud |

วิธีดาวน์โหลดสำหรับมือใหม่
1.รอนับเวลาถอยหลังแล้วกดข้ามหรือปุ่ม Skip เพื่อดาวน์โหลด
2.สำหรับ One2up ต้องปิดแอนตี้ไวรัสก่อนทำการดาวน์โหลดและลิ้งอาจจะเด้งมาช้าให้รอซักครู่หรือ copy URL ไปวางใน IDM แล้วแถบดาวน์โหลดจะเด้งขึ้นมาให้
3.หากเด้งออกมาแล้วไม่มีขนาดไฟล์กำกับ ให้ยกเลิกแล้วกดซ้ำจนกว่าจะได้ลิ้งที่มีขนาดไฟล์กำกับกรณีที่มีหลายพาทหลังจากที่โหลดมาแล้วไฟล์จะมั่วกันอยู่ให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์จะชื่ออะไรก็ได้
ขอเพียงแต่ให้เรียงตามลำดับดังนี้ เช่น 001-002-003 ตามลำดับ(จะชื่ออะไรก็ได้ขอเพียงแต่ให้มีตัวเลขกำกับด้วย)
หมายเหตุ*ถ้าโหลดไม่ได้ ให้เปลี่ยนช่วงเวลาโหลดดูเพราะบางช่วงมีคนโหลดเยอะจะโหลดไม่ได้หรืออาจช้าหน่อย
และจะมีบางครั้งที่ server one2up จะขัดข้อง แต่ไฟล์ปกติทุกอย่าง ต้องลองโหลดใหม่เรื่อยๆ ไฟล์ไหนโหลดไม่ได้ให้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมาโหลดใหม่จะโหลดได้ปกติครับ **

Previous Post
Next Post